ទំនាក់​ទំនង​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជ​កម្ម 023​67 67 687 / 086 94 84 83

Contact Us

Chief Executive Officer

Posted by | August 22, 2015 | Contact Us

CEO

Mr.Lun Borey
Tel: (+855)92 120 020
(+855)23 676 76 87
E-mail: lun.borey@3gagent.com

IT Executive

Posted by | March 22, 2015 | Contact Us

ITCEO

Mr.Ream Chomchhunleang
Tel: (+855) 89 232 431
E-mail: it@3gagent.com